Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i zobowiązani są, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz do bronienia jej (por. KK 11). Sakrament ten wiąże z Kościołem, ponieważ zespala i upodabnia do Chrystusa. Wierzący, wcieleni i upodobnieni do Jezusa przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, zobowiązani są do rozszerzania i rozwijania Jego Ciała – Kościoła, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni (por. DM 36). Bardzo duże znaczenie dla zbawiania świata ma dawanie świadectwa swoim życiem. Wszyscy wyznawcy Chrystusa, [gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej (DM 11).

 

Przygotowania rozpoczynają się we wrześniu i trwają do czerwca następnego roku. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i kończą się egzaminem. Kandydaci to uczniowie klas III gimnazjum oraz wszyscy starsi, którzy nie przyjęli jeszcze bierzmowania.

Potrzebne dokumenty:

– świadectwo chrztu św.

– zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

– dla kandydatów spoza naszej parafii obowiązkowo zgoda własnego księdza Proboszcza.